TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ 2022

Đã tiếp nhận
1657 hồ sơ

Đang xử lý
7 hồ sơ

Tỉ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn
100 (%)